onsdag 18. november 2015

 HOSPITERING PÅ FAGERLIA VGSKUNST,DESIGN OG ARKITEKTUR

Takk  for besøket til alle superflinke ungdomsskoleelever som hospiterte hos oss på Kunst Design og Arkitektur i uke 45 og 46


KUNST; DESIGN OG ARKITEKTUR

KDA er et vellykket valg for deg som liker å arbeide med teoretiske og etiske fag.
KDA gir deg generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse (ekstra realfag).
KDA gir deg ferdighetskompetanse som kvalifiserer deg til å søke høyskoler og universitet som krever opptaksprøve innen kunst, design og arkitektur

Design og arkitektur 5 t pr. uke

Formål
Design og arkitektur handler om utvikling og utforming av ulike produkter, tjenester, interaksjons-systemer, fysiske omgivelser og steds- og byutvikling. Dette er i tråd med at arkitekter og designere har fått utvidet sitt virkefelt. Kunnskap om brukerorienterte prosesser og medvirkning med vekt på utvikling av fremtidsrettede og langsiktige løsninger er nødvendig i samhandling mellom lekfolk og profesjonelle. Sentralt i samfunnsutviklingen står kunnskap om problemløsning, kritisk tenkning og forståelse for bærekraft og samfunnsansvar. Nye næringer setter krav til entreprenørskap, kulturell og samfunnsmessig forståelse for oppgavene som designere og arkitekter arbeider med i vår tid. 

Opplæringen skal bidra til at den enkelte utvikler en grunnleggende forståelse for kompleksiteten i yrkesutøvelsen. Gjennom arbeid med aktuell tematikk og designmetodikk skal eleven stimuleres til å se innovative løsninger og til å kommunisere ideer og konsepter. Opplæringen skal medvirke til at eleven utvikler praktiske ferdigheter i og kunnskaper om ulike materialer og teknikker, og styrke den enkeltes kreative evner og estetiske bevissthet.
 
Opplæringen skal legge til rette for praktisk arbeid i verksted og fremme strukturerte ideutviklings-prosesser og kreativitet. Bruk av materialer, verktøy og digitale programmer inngår i arbeidet for å fremstille løsningsforslag, prototyper, ferdige modeller og presentasjoner. Entreprenørskap, tverrfaglig arbeid og oppdragsbaserte prosjekter skal stå sentralt og integreres i opplæringen. Kritisk tenkning skal fremmes både gjennom individuelt arbeid og i samarbeid med andre. 

Struktur
Design og arkitektur består av tre programfag: design og arkitektur 1, design og arkitektur 2 og design og arkitektur 3. Design og arkitektur 2, bygger på design og arkitektur 1. Design og arkitektur 3, bygger på design og arkitektur 2.
Faget er strukturert i hovedområder som det er utarbeidet kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng.


Kunst og visuelle virkemidler 5t. pr uke

Formål
Kunst og visuelle virkemidler skal legge grunnlag for forståelse for hvilken rolle kunst og visuelle virkemidler spiller i samfunnet. Fagområdet skal bidra til kunnskap om ulike kunstformer slik det kommer til syne i vår historie og i vår samtid. Bruken av internett og sosiale medier øker, og gjennom tv, aviser, reklame, video og film blir vi daglig stilt ovenfor bilder. Evne til å lese og forstå ulike bildeuttrykk og kritisk kunne vurdere visuelle virkemidler blir derfor stadig viktigere. 

Programfaget skal legge grunnlag for at eleven utvikler kunnskaper om den bredden og variasjonen som finnes innenfor kunstfeltet. Faget skal fremme forståelse for bruk av visuelle virkemidler og at eleven bevisst kan anvende dem i personlige uttrykk. Sansning og erkjennelse er av betydning for fagområdet, og opplæringen skal fremme selvstendig og kritisk tenkning og bidra til at eleven reflekterer utfra ulike perspektiv. Opplæringen skal legge grunnlag for videre studier og profesjonsutdanninger.

Opplæringen i kunst og visuelle virkemidler rettes inn mot opplevelser, utforsking og utvikling av kunstneriske uttrykk, og skal bidra til forståelse for egen og andres kultur og for bredden av kunst og kultur i vår tid. Opplæringen omfatter arbeid i ulike materiale og verktøy, både i tradisjonelle og nye teknikker. Dette innbefatter både analog og digitale verktøy. Entreprenørskap, tverrfaglig arbeid og oppdragsbaserte prosjekter skal stå sentralt og integreres i opplæringen. 

Struktur
Kunst og visuelle virkemidler består av tre programfag: Kunst og visuelle virkemidler 1, kunst og visuelle virkemidler 2 og kunst og visuelle virkemidler 3. Kunst og visuelle virkemidler 2 bygger på kunst og visuelle virkemidler 1. Kunst og visuelle virkemidler 3 bygger på kunst og visuelle virkemidler 2. Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng.

Les mer om KDA:
 http://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.KD

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar